คู่มือประชาชน

    ยกเลิกการค้นหา  
       

คู่มื่อ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลโพสังโฆ


แผน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร


แบบสำรวจความพึงพอใจของประชชาชน


การขอจดทะเบียนพาณิชย์


การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ


การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์


การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่


การรับชำระภาษีป้าย


การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

  (1)     2