หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
โพสังโฆ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทรศัพท์
089-805-0706
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพสังโฆ ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ค่ะ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 เเก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 [ 19 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 19  
 
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 [ 19 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 19  
 
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 19 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 17  
 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างเเละบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 19 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 17  
 
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองเเละวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 เเก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) [ 19 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 22  
 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เเก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 [ 19 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 22  
 
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 [ 19 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 20  
 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 19 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 18  
 
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 [ 19 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 18  
 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์เเละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 [ 19 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 18  
 
  (1)     2