หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
โพสังโฆ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทรศัพท์
089-805-0706
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพสังโฆ ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ค่ะ
 


 
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566  
 

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ2566
การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
โดยนำเอกสารประกอบคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดังนี้
1.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด (พร้อมตัวจริง)
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด (พร้อมตัวจริง)
3.ในกรณีประสงค์จะรับเงินผ่านบัญชีธนาคาร ใช้สำเนาหน้าสมุดบัญชี
ธนาคาร ประเภทบัญชีออมทรัพย์ จำนวน 2 ชุด
4.ในกรณีมอบอำนาจรับเงิน ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจและสำเนาหน้าสมุดบัญชีของผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 2 ชุด

คุณสมบัติของผู้สูงอายุที่จะลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
1.มีสัญชาติไทย
2.มีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลโพสังโฆ (เขตความรับผิดชอบของ อบต.โพสังโฆ)
3.ไม่เป็นผู้รับบำนาญ บำเหน็จรายเดือน ไม่เป็นผู้อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ

ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 59 ปี บริบูรณ์ และผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์
ในปีงบประมาณถัดไปที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2506

ทั้งนี้ สามารถยื่นได้ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้ดูแลยื่นคำขอแทน โดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว
โดยทั้งผู้สูงอายุ จะได้รับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หรือ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  กองสวัสดิการสังคม 036 818056  หรือ 089 8019282 นายสุธีร์ บุญศรี  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ต.ค. 2564 เวลา 15.44 น. โดย คุณ ณัฐิยา ปาลพันธ์

ผู้เข้าชม 71 ท่าน