หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.phosangco.go.th/or... https://www.phosangco.go.th/ho... เข้าหน้าเเรกไปที่เเถบเมนูหัวข้อข้อมูลหน่วยงาน เเล้วเข้าหัวข้อโครงสร้างองค์กร
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.phosangco.go.th/bo... https://www.phosangco.go.th/st... https://www.phosangco.go.th/me... เข้าหน้าเเรกไปที่เเถบเมนูหัวข้อบุคลากร เเล้วเข้าหัวข้อ ผู้บริหาร เเละหัวข้อหัวหน้าส่วนราชการ เเละหัวข้อบุคลากร หมายเหตุ ไม่มีตำแหน่งรองปลัด และไม่มีการแต่งตั้งรักษาการ
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.phosangco.go.th/pr... เข้าหน้าเเรกไปที่เเถบเมนูหัวข้อข้อมูลหน่วยงาน เเล้วเข้าหัวข้ออำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.phosangco.go.th/pr... https://www.phosangco.go.th/ho... เข้าหน้าเเรกไปที่เเถบเมนูหัวข้อเเผน เเล้วเข้าหัวข้อเเผนพัฒนาท้องถิ่น
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.phosangco.go.th/co... https://www.phosangco.go.th/ho... เข้าหน้าเเรกไปที่เเถบเมนูหัวข้อข้อมูลหน่วยงาน เเล้วเข้าหัวข้อติดต่อ อบต.
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.phosangco.go.th/pr... https://www.phosangco.go.th/ho... เข้าหน้าเเรกไปที่เเถบเมนูหัวข้อระเบียบเเล้วเข้าหัวข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.phosangco.go.th/ne... https://www.phosangco.go.th/ne... https://www.phosangco.go.th/ho... เข้าหน้าเเรกไปที่เเถบเมนูหัวข้อ ข่าวสาร เเล้วเข้าหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.phosangco.go.th/we... https://www.phosangco.go.th/ho... เข้าหน้าเเรกเลื่อนลงมาด้านล่างในหัวข้อสนทนา ในตำบล เเล้วดูทั้งหมด
o9 Social Network https://www.phosangco.go.th/ho... เข้าหน้าเเรกเเล้วเข้ามุมขวาบนตรงโลโก้ facebook อบต.โพสังโฆ
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.phosangco.go.th/we... https://www.phosangco.go.th/ho... เข้าหน้าเเรกเลื่อนลงมาด้านล่างสุดในหัวข้อนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
  (1)     2      3      4      5